Voorwoord

Ruimtelijke kwaliteit speelt de afgelopen jaren een belangrijke rol in het beleid van de provincie Noord-Holland. In de Structuurvisie 2040, die tot vorig jaar geldig was, was ruimtelijke kwaliteit één van de hoofdbelangen in het beleid van de provincie. De nieuwe Omgevingsvisie NH2050, die met ingang van 19 november 2018 de Structuurvisie vervangt, geeft richting aan ingrijpende ontwikkelingen die op de provincie af komen, zoals klimaatverandering, energietransitie en toenemende woningbehoefte. Ook in de Omgevingsvisie speelt ruimtelijke kwaliteit, en in bredere zin omgevingskwaliteit, een belangrijke rol. Wat betreft de ambitie van de provincie ten aanzien van het gebruik van de leefomgeving gaat het om het faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingen, onder voorwaarde van behoud en ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit. Daarbij is het benoemen, behouden en versterken van de unieke kwaliteiten van de diverse landschappen en de cultuurhistorie van groot belang.

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland beschikken over meerdere ruimtelijke instrumenten, die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van plannen en daarmee helpen om de ruimtelijke kwaliteit van het landschap te borgen. Eén van die instrumenten is de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO). Deze commissie, die inmiddels ruim acht jaar bestaat, is samengesteld uit onafhankelijke deskundigen met een brede kennis op het gebied van landschap, stedenbouw en cultuurhistorie. De ARO adviseert Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over de ruimtelijke kwaliteit van nieuwe plannen die grote impact hebben op het landschap. Plannen worden steeds vaker in een vroeg planstadium aan de ARO voorgelegd. De ARO krijgt daardoor de gelegenheid om daadwerkelijk bij te dragen aan kwaliteitsverbetering, wat winst betekent voor alle bij het plan betrokken partijen. Met het oog op de Omgevingsvisie en de komst van de Omgevingswet bekijken we in 2019 hoe de instrumenten ruimtelijke kwaliteit, waaronder de ARO, ook in de toekomst optimaal ingezet kunnen worden.

De commissie neemt in het jaarverslag de gelegenheid om de planbespreking in een wat breder perspectief te zetten. Voor een terugblik naar de uitgebrachte adviezen in 2018 gaan de ARO-leden met elkaar in gesprek.

Ik wens u veel plezier bij het lezen en bekijken van het ARO Jaarverslag 2018.

Tom Smeelen,
ambtelijk voorzitter ARO